Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Megállás nélkül hajtott be a kereszteződésbe, elütött egy kerékpárost – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a sofőr ellen, aki meg­ál­lás nél­kül behaj­tott egy útke­resz­te­ző­dés­be és elütöt­te a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő kerék­pá­rost.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júli­us 8-án, 7 óra 45 perc­kor a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Haj­dú­szo­bosz­ló kül­te­rü­le­tén egy üzemi úton, a 3321. számú közút irá­nyá­ba. Ekkor ideá­lis, csa­pa­dék­men­tes idő­já­rá­si viszo­nyok vol­tak, a for­ga­lom gyér volt.

A veze­tő a 3321. számú út keresz­te­ző­dé­sé­hez érve a meg­ál­lá­si és elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­get elő­író jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sát figyel­men kívül hagy­ta, és behaj­tott a keresz­te­ző­dés­be. A 3321. számú úttal pár­hu­za­mo­san kiépí­tett kerék­pár­úton rob­ba­nó­mo­to­ros kerék­pár­ján köz­le­ke­dett a sér­tett, aki­nek az elkö­ve­tő nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get, így elütöt­te. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett a kerék­pár­ról leesett és 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, ame­lyek közül az egyik mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyult.

A vád­lott KRESZ-szabályszegő maga­tar­tá­sa miatt követ­ke­zett be a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tett sérü­lé­sei.

Az ügy­ben a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tést szab­jon ki.