Főoldal » Hírek » Megállította a rablót a pénztárosnő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt, aki a vád sze­rint egy áru­ház­ból két üveg sze­szes ital­lal fize­tés nél­kül akart távoz­ni, de a pénz­tá­ros­nő elé állt, mire neki­ron­tott és fel­lök­te, de így sem jutott ki, mivel az eladó­nő ismé­tel­ten útját állta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 novem­be­ré­ben, dél­után, egy mis­kol­ci áru­ház­ban két üveg alko­ho­los italt levett a polc­ról, és egy zárt  kassza irá­nyá­ba indult. Az egyik üve­get a hóna alatt, míg a mási­kat a kezé­ben tar­tot­ta, miköz­ben kipré­sel­te magát a kasszát lezá­ró ruda­za­ton. Ezt ész­lel­te a másik kasszá­ban lévő eladó­nő, és a vád­lott elé állva feltartóztatta.

A férfi ekkor, mivel látta, hogy a pénz­tá­ros­nő tőle ala­cso­nyabb és véko­nyabb test­al­ka­tú, erő­ből neki­sza­ladt, eköz­ben elej­tet­te az üve­ge­ket, azok össze­tör­tek, ő és az eladó­nő is föld­re került. Ahogy fel­kelt, újból meg­pró­bált kimen­ni, de a pénz­tá­ros­nő ismé­tel­ten az útját állta, ekkor­ra már más eladók segítségével.

A vád­lott 2022 nya­rán, Mis­kol­con több áru­ház­ból tulaj­do­ní­tott el illat­sze­re­ket, alko­holt, cso­ko­lá­dét, október-november hóna­pok­ban pedig egy üzem­anyag­töl­tő állo­más bolt­já­ból, össze­sen hét alka­lom­mal alko­holt és édes­sé­ge­ket vitt el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.