Főoldal » Archív » Megbízhatósági vizsgálat buktatta le a rendőröket

Társ­tet­tes­ként, jog­ta­lan elő­nyért, hiva­ta­li köte­les­sé­get meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt a mai napon bíró­ság elé állít­ja a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya azt két volt buda­pes­ti rend­őrt, akik össze­sen 20.000,- forin­tért sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tés meg­té­te­le, illet­ve hely­szí­ni bír­ság kisza­bá­sa nél­kül elen­ged­ték a KRESZ sza­bály­sze­gést elkö­ve­tő gépkocsivezetőt.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat buk­tat­ta le a rendőröket