Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megbízhatósági vizsgálaton bukott meg a kormánytisztviselő – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Egy kor­mány­tiszt­vi­se­lő vesz­te­ge­té­si pénzt foga­dott el egy cég kép­vi­se­lő­jé­től azért, hogy hiva­ta­li eljá­rást befo­lyá­sol­jon. A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat eljá­rá­sa során kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ményt lep­le­zett le, a nyo­mo­zó ügyész­ség pedig elő­ál­lí­tot­ta és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkövetőt. 

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat – elő­ze­tes ügyé­szi jóvá­ha­gyást köve­tőn – meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot haj­tott végre egy észak-magyarországi kor­mány­hi­va­tal kor­mány­tiszt­vi­se­lő­jé­vel szem­ben, amely­nek kere­té­ben fik­tív tar­tal­mú ira­to­kat fel­hasz­nál­va köz­igaz­ga­tá­si bír­ság kisza­bá­sát ered­mé­nye­ző eljá­rást indított.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kor­mány­tiszt­vi­se­lő fel­vet­te a kap­cso­la­tot a köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás­sal érin­tett cég nevé­ben eljá­ró sze­méllyel és talál­ko­zót egyez­te­tett vele.

A köz­te­rü­le­ten tör­té­nő beszél­ge­tés során a kor­mány­tiszt­vi­se­lő tájé­koz­tat­ta a cég kép­vi­se­lő­jét – aki csak később fedte fel, hogy a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat hiva­tá­sos tagja – arról, hogy milyen valót­lan tar­tal­mú ira­tok benyúj­tá­sá­val lehet elér­ni a bír­ság mini­ma­li­zá­lá­sát. A hiva­ta­los sze­mély azért, hogy a köz­igaz­ga­tá­si eljá­rást hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve a cég érde­ké­ben befo­lyá­sol­ja, elfo­gad­ta a köz­ben­já­rá­sért cse­ré­be fel­aján­lott 150 ezer forin­tot. Azt köve­tő­en, hogy a férfi átvet­te a vesz­te­ge­té­si pénzt, arra is ígé­re­tet tett, hogy a jövő­ben is szá­mít­hat­nak részé­ről hason­ló segítségre.

Miu­tán a moto­zás során a hiva­ta­los sze­mély ruhá­za­tá­ból elő­ke­rül­tek a meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat során fel­hasz­nált bank­je­gyek, a kor­mány­tiszt­vi­se­lőt elő­ál­lí­tot­ták a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség­re és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A kor­mány­tiszt­vi­se­lő elis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­nek bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lőt 2023 tava­szán ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, tehát jelen cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság azon­ban ele­gen­dő­nek látta az eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés, a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét, amely vég­zés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.