Főoldal » Hírek » Megbocsáthatatlan amit a férfi a családjával tett - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki hosszú időn keresz­tül tes­ti­leg és lel­ki­leg is bán­tal­maz­ta a csa­lád­tag­ja­it, sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta a kislányát.

Az íté­let sze­rint a házas­pár egy sop­ron­kő­hi­dai lakás­ban együtt nevel­te a 2005 augusz­tu­sá­ban szü­le­tett lányu­kat és a 2012 ápri­li­sá­ban szü­le­tett fiu­kat. A házas­sá­guk 2008. évtől meg­rom­lott, emi­att a férfi rend­sze­re­sen kia­bált fele­sé­gé­vel, meg­ver­te, lel­ki­leg gyö­tör­te. Mind­ezek­nek a gye­re­kek is szem- és fül­ta­núi vol­tak, sírva kér­ték apju­kat a cse­lek­mény befe­je­zé­sé­re. A férfi a gye­re­ke­ket sem kímél­te, nad­rág­szíj­jal ütöt­te, meg­rúg­ta őket, meg­alá­zó­an beszélt velük. Ami­kor az anya a védel­mük­re kelt, őt ezért is bán­tal­maz­ta.  A gye­re­kek gyak­ran éhe­sen érkez­tek meg az óvo­dá­ba, isko­lá­ba, a szü­le­ik estig nem gon­dos­kod­tak a fel­ügye­le­tük­ről. Mind­ezek miatt 2018 nya­rán a a test­vé­rek háti­zsák­kal „világ­gá men­tek”, amit egy szom­széd ész­lelt és haza­kí­sér­te őket. A férfi 2015. évtől 2018. év őszé­ig fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvég­zé­sé­re is kény­sze­rí­tet­te a lányát.

A Győri Tör­vény­szék az apát 11 év fegy­ház bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek kere­té­ben gyer­me­kek­kel kerül­ne kap­cso­lat­ba. Az apa szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a két gyer­mek vonat­ko­zá­sá­ban meg­szün­tet­te.  A tör­vény­szék az anya bűnös­sé­gét is meg­ál­la­pí­tot­ta 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, és ezért őt 1 év 7 hónap, 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je fel­men­tés, míg az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi nem csak a jogi, hanem a leg­alap­ve­tőbb erköl­csi köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve egy évti­ze­den keresz­tül követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, pokol­lá téve gyer­me­kei éle­tét. Mind­ezek­re figye­lem­mel a férfi bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát tart­ja indokoltnak.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.