Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megbukott a belvárosban egy lakásbordély – prostitúció elősegítése miatt gyorsított eljárásban ítélték el a lakást, az örömlányok rendelkezésére bocsátó albérlőt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te  miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 61 éves nőt, aki Buda­pest V. kerü­le­té­ben egy lakást bérelt abból a cél­ból, hogy azt pros­ti­tu­ál­tak­nak ren­del­ke­zés­re bocsássa. 

A nő még 2015. novem­be­ré­ben bérel­te ki a lakást, majd sze­xu­á­lis tar­tal­mú inter­ne­tes hon­la­pon hir­de­tést adott fel azzal, hogy  „lakó­tár­sa­kat” keres.

Az így ver­bu­vált öröm­lá­nyok rend­sze­re­sen vit­ték fel a tár­sas­há­zi lakás­ba az ügy­fe­le­i­ket, ahová a gya­nú­sí­tott a főbér­lő tudta nél­kül enged­te be őket.

A lakás­bor­dély műkö­dé­sé­nek végül egy, a BRFK V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gá­ra e-mailen érke­ző beje­len­tés vetett véget, amire a nyo­mo­zók kimen­tek a lakás­ba és elő­ál­lí­tot­ták a gya­nú­sí­tot­tat, vala­mint az ügy­ben tanú­ként sze­rep­lő ott talált „lakó­tár­sa­it”.

A bíró­ság a mai napon a bün­te­tett elő­éle­tű nőt 1 év 5 hónap bör­tön­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három és fél év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, egy­ben a nő párt­fo­gó fel­ügye­le­tét ren­del­te el.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne a véde­lem eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.

Buda­pest, 2016. októ­ber 14.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

2016. 10. 14. Főváros