Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Megcsapolta édesapja bankszámláját a nógrádi férfi – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 57 éves nyugat-nógrádi férfi ellen, aki jog­ta­la­nul vett fel több száz­ezer forin­tot apja bank­szám­lá­já­ról.

A vád­irat sze­rint a sér­tett és fia 2021. janu­ár 6-án elment a nóg­rá­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő bank­fi­ók­ba, ahol az idős férfi meg­ta­ka­rí­tá­si cél­lal szám­lát nyi­tott. Az alá­írt szer­ző­dés értel­mé­ben a vád­lott édes­ap­ja bank­szám­lá­ja felett ren­del­ke­zé­si jogo­sult­sá­got kapott, azon­ban az apa nem enge­dé­lyez­te neki, hogy a bele­egye­zé­se nél­kül pénzt vegyen fel a szám­lá­ról.

2021. novem­ber 16-án a sér­tett a fia jelen­lé­té­ben 900.000 forin­tot fize­tett be a bank­szám­lá­já­ra. Ezt köve­tő­en a vád­lott egye­dül, több­ször elment a bank­fi­ók­ba és a sér­tett szám­lá­já­ról – a hoz­zá­já­ru­lá­sa és a tudta nél­kül – 11 alka­lom­mal össze­sen 887.000 forin­tot vett fel.

Miu­tán az apa tudo­mást szer­zett a fen­ti­ek­ről, bün­te­tő­el­já­rást kez­de­mé­nye­zett a fia ellen, majd hoz­zá­já­ru­lá­sá­val az ügyet a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa végett fel­füg­gesz­tet­te. Az elkö­ve­tő azon­ban a köz­ve­tí­tői eljá­rást lefoly­ta­tó párt­fo­gó fel­ügye­lő több­szö­ri idé­zé­se elle­né­re sem jelent meg, így a bün­te­tő­el­já­rást foly­tat­ni kel­lett. Az ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás­sal vádol­ta meg az elkö­ve­tőt és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint fizet­tes­se meg vele a sér­tett 887.000 forint pol­gá­ri igé­nyét is.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás­ról köz­ért­he­tő­en:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-kozvetitoi-eljaras/