Főoldal » Archív » Megcsúszott az autójával, majd hamis bejelentést tett – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki miu­tán árok­ba haj­tott, valót­lan beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

A férfi 2017. janu­ár­já­ban Kozár­mis­leny­ben köz­le­ke­dett, ami­kor egy hófú­vá­son meg­csú­szott, majd az árok­ba haj­tott. A bal­eset hely­szí­né­re érke­ző rend­őr­rel a férfi valót­la­nul azt közöl­te, hogy a hófú­vá­sos sza­ka­szon las­sí­tott, ekkor azon­ban ész­lel­te, hogy egy szem­ből érke­ző jármű áttért az ő sáv­já­ba, ezért lehú­zó­dott, azon­ban a szem­ből köz­le­ke­dő autó miatt az árok­ba haj­tott.

Az eljá­rás során azon­ban meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy abban az idő­szak­ban más sze­mély, jármű nem köz­le­ke­dett a hely­szí­nen, a bal­ese­tet a sebes­ség hely­te­len meg­vá­lasz­tá­sa okoz­ta.

Azzal, hogy a férfi a rend­őr­nek olyan bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló beje­len­tést tett, amely­ről tudta, hogy valót­lan, ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­gét követ­te el.