Főoldal » Hírek » Megfelelőnek ítéli az ügyészség a nevelt lánya sérelmére szexuális erőszakot megvalósító férfi büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a nevelt lányát sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zó Bács-Kiskun megyei férfi bün­te­té­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Első­fo­kon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék járt el a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint 2019 végé­től egy éven keresz­tül, ott­ho­nuk­ban sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta élet­tár­sa tizen­négy éves lányát. A vád­lott havon­ta egy-két alka­lom­mal kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet aka­ra­ta elle­né­re sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re. A sér­tett a vád­lott erő­sza­kos ter­mé­sze­té­től tar­tott, ezért annak dur­vább reak­ci­ó­já­tól való félel­mé­ben nem volt képes véde­kez­ni. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy 2021 feb­ru­ár­já­ban a sér­tett anyja tudo­má­sá­ra hozta a tör­tén­te­ket, aki a rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt – mint vissza­esőt – 12 év fegy­ház­ra, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás­ra ítél­te bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést fel­men­tés érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, az első­fo­kú bíró­ság indo­kol­tan álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és miu­tán a cse­lek­mény minő­sí­té­se helyes és a kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.