Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Megfelelőnek tartja az ügyészség a betegtársa halálát okozó férfi büntetését – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a férfi egyet­len lökés­sel az idős nő halá­lát okozta.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi 2020. júli­us óta egy győri szo­ci­á­lis intéz­mény lakó­ja. Itt élt az idős sér­tett is, aki sors­sze­rű meg­be­te­ge­dé­sei miatt elő­for­dult, hogy lakó­tár­sai szo­bá­i­ba bement és az ott talált élel­mi­sze­rek­ből evett. A nő 2021. júni­us 4-én a férfi szo­bá­já­ba ment be, s enge­dé­lye nél­kül elkezd­te enni az éjje­li­szek­ré­nyén lévő banánt. A férfi ezen fel­há­bo­ro­dott és kiza­var­ta a szo­bá­ból a nőt. A férfi követ­te, és a folyo­són a vele szem­be for­du­ló sér­tet­tet, kis erő­vel a mell­ka­sán meg­lök­te, aki emi­att hanyatt esett és a fejét a járó­lap­ba ütöt­te. Ezt ész­lel­ték a gon­do­zók, ellát­ták, majd a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­mű­töt­ték. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben azon­ban a sér­tett néhány nap múlva meg­halt, mely­ben sze­rep­pel bír­tak sors­sze­rű meg­be­te­ge­dé­sei is.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott fel­men­té­sért, védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott bűnös, bün­te­té­se ará­nyos, eny­hí­té­se nem indokolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.