Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség az életveszélyes sérülést okozó férfi büntetését -a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a táma­dó a pilis­ma­ró­ti falu­na­pon egyet­len rúgás­sal élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tett egy férfit.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2021. augusz­tus 15-én a haj­na­li órák­ban a pilis­ma­ró­ti falu­na­pon beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett az egyik ven­dég­gel. Mivel a meg­szó­lí­tott nem vett róla tudo­mást, ezért a férfi meg­ütöt­te, majd a föld­re esett áldo­za­tát egy­szer, nagy erő­vel a fejbe rúgta. A meg­tá­ma­dott férfi ettől az esz­mé­le­tét elvesz­tet­te, a táma­dó pedig elmenekült.

A sér­tett a rúgás­tól kettő hónap gyógy­tar­ta­mú, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett,szakszerű orvo­si ellá­tás nél­kül a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Mivel a férfi vissza­eső, leg­ko­ráb­ban a bün­te­té­se három­ne­gyed részé­nek a kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a férfi fel­men­té­sért, védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés ará­nyos, eny­hí­té­se nem indo­kolt. Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.