Főoldal » Archív » Megfenyegette az apját, hogy megöli – letartóztatásba került

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a har­minc­két éves fér­fi­nak, aki azzal fenye­get­te az apját, hogy meg­öli, és a fenye­ge­tés bevál­tá­sa érde­ké­ben hurok­kal ellá­tott köte­let készí­tett elő.

A gyanú sze­rint a férfi egy sán­dor­fal­vi ingat­lan­ban élt édes­ap­já­val és lány test­vé­ré­vel, aki­ket rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott. A férfi vasár­nap este az apját az ingat­lan fésze­re felé kezd­te el rán­gat­ni, ahová koráb­ban beké­szí­tett egy köte­let, amire hur­kot kötött. A köte­let a geren­da alá helyez­te. A gya­nú­sí­tott, miköz­ben az édes­ap­ját a fészer felé von­szol­ta, közöl­te a sér­tet­tel, hogy meg­öli. A gya­nú­sí­tott test­vé­re ered­mény­te­le­nül pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni a fér­fit. A ház­ban tar­tóz­ko­dó másik rokon érte­sí­tet­te a hoz­zá­tar­to­zó­kat, akik kihív­ták a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget a gya­nú­sí­tott erő­sza­kos fellépésének.

Az ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és testi sér­tés vét­sé­gé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés és annak a veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta, hogy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tá­si eljá­rást megnehezíthetné.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, a vég­zés nem jogerős.