Főoldal » Archív » Megfenyegette az ellene tanúskodó nőt – letartóztatták az orosházi kábítószer-kereskedőt

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség ismét a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 27 éves fér­fi­nak, aki miu­tán sza­ba­dult a kábítószer-kereskedelem miatt elle­ne indult eljá­rás­ban koráb­ban elren­delt letar­tóz­ta­tás­ból, meg­fe­nye­get­te az egyik elle­ne tanús­ko­dó nőt.

A fér­fit 2018. május 17-én fogta el a rend­őr­ség, ami­kor egy oros­há­zi ben­zin­kú­ton közel 50 gramm mari­hu­á­nát adott el az egyik vevő­jé­nek. Az elfo­gás­kor a férfi gép­ko­csi­já­ban, majd a ház­ku­ta­tás során laká­sá­ban össze­sen szin­tén 50 gramm körü­li mari­hu­á­nát fog­lal­tak le a nyo­mo­zók, amely­ből maga is fogyasz­tott, amit a szak­ér­tői vizs­gá­la­tok kimu­tat­tak. A nyo­mo­zás során több sze­mélyt is fel­de­rí­tet­tek, akik­nek a férfi kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett.

Az eljá­rás során 2018 máju­sa és 2019 máju­sa között a férfi letar­tóz­ta­tás­ban volt, azon­ban az eljá­rás elő­re­ha­lad­tá­val a kény­szer­in­téz­ke­dés okai meg­szűn­tek, ezért 2019. május 16-án sza­ba­dí­tot­ták. Ezután a férfi meg­pró­bál­ta fel­ku­tat­ni az eljá­rás során rá nézve ter­he­lő val­lo­mást tett tanú­kat, és egyi­kü­ket a befo­lyá­so­lás több­fé­le esz­kö­zé­vel, így magán­éle­ti kecseg­te­tést és fenye­ge­tést is alkal­maz­va, val­lo­má­sa vissza­vo­ná­sá­ra vette rá. A kény­sze­rí­tett nő a rend­őr­ség­nek kül­dött valót­lan tar­tal­mú leve­lé­ben a fér­fi­ra tett koráb­bi ter­he­lő val­lo­má­sát vissza­von­ta. A férfi ellen ható­sá­gi eljá­rás­ban kény­sze­rí­tés miatt bün­te­tő­el­já­rás indult.

A letar­tóz­ta­tás ismé­telt kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a férfi a maga­tar­tá­sá­val a tanút meg­fé­lem­lí­tet­te, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ta az elle­ne kábítószer-kereskedelem miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben. Fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa, meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben az ügy­ben már kihall­ga­tott továb­bi tanú­kat is meg­pró­bál­ná val­lo­má­sa­ik vissza­vo­ná­sá­ra, meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra rábír­ni.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyát meg­ala­po­zott­nak talál­ta, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.