Főoldal » Hírek » Megfenyegette és megütötte a buszsofőrt - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fit, aki itta­san akart fel­száll­ni az autó­busz­ra, azon­ban a sofőr ezt nem enged­te, ezért rátámadt.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2021 augusz­tu­sá­ban Kapos­vá­ron egy helyi jára­tos autó­busszal kívánt utaz­ni, de a busz­so­főr – a vád­lott szem­mel lát­ha­tó ittas­sá­gá­ra tekin­tet­tel – közöl­te vele, hogy a busz­ra nem száll­hat fel. A férfi ekkor rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és előbb bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te, majd egy alka­lom­mal meg is ütöt­te a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő sértettet.

A dühön­gő vád­lott végül elhagy­ta a busz­meg­ál­lót, a hely­szín­re érke­ző jár­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lás során az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a több­szö­rös vissza­eső fér­fit, és vele szem­ben 3 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tést és 4 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az íté­let ellen az ügyész­ség hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa, a véde­lem eny­hí­tés végett jelen­tett be fellebbezést.