Főoldal » Archív » Megfenyegette, mivel zavarta az üzleti érdekeit

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves szerb fér­fi­vel szem­ben, aki meg­fe­nye­get­te a sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó fér­fit, mivel annak tevé­keny­sé­ge sér­tet­te az üzle­ti érde­ke­it. A szerb elkö­ve­tő 2014. janu­ár­já­ban két tár­sá­val együtt meg­je­lent a sér­tett laká­sa előtt, aki­vel közöl­te, hogy az útjá­ban áll, ezért ne szál­lít­son töb­bet embe­re­ket Svájc­ba, hagy­ja abba, felejt­se el azt az orszá­got, külön­ben agyonverik.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - kényszerítés-04-14