Főoldal » Archív » Megfojtotta, majd az M0-ás autóút lehajtójánál rakta ki áldozatát egy férfi

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a csév­ha­rasz­ti fér­fi­val szem­ben, aki meg­foj­tot­ta, majd az M0-s autó­út lehaj­tó­já­nál rakta ki alkal­mi nőismerősét.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy csév­ha­rasz­ti férfi inter­ne­ten kere­sett magá­nak alkal­mi part­nert. 2015 decem­be­ré­ben egy buda­pes­ti nővel, a bűn­ügy sér­tett­jé­vel Buda­pes­ten talál­koz­tak, majd a vád­lott autó­já­val a férfi csév­ha­rasz­ti házá­hoz mentek. 

Együtt­lé­tük során a férfi meg­foj­tot­ta a nőt. Tet­tét fel­is­mer­ve igye­ke­zett a sér­tett holt­tes­té­től meg­sza­ba­dul­ni, ezért a nő heve­nyész­ve fel­öl­töz­te­tett tes­tét az autó­já­ba rakta, majd az M0-s autó­út vecsé­si lehaj­tó­já­nál a füves terü­le­ten kitet­te. Ezt köve­tő­en a vád­lott a sér­tett csiz­má­já­tól, kabát­já­tól, ira­ta­i­tól, tele­fon­já­tól is meg­sza­ba­dult, azo­kat kidob­ta a gép­ko­csi­já­ból. A férfi ezután haza­ment, a tör­tén­tek­ről sen­ki­nek sem beszélt.

A sér­tett­re az autó­úton köz­le­ke­dők talál­tak rá, ők érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket. A nő hoz­zá­tar­to­zói idő­köz­ben beje­len­tet­ték a sér­tett eltűnését.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói elis­me­rést érdem­lő gyors és szak­sze­rű mun­ká­val szin­te órá­kon belül azo­no­sí­tot­ták a sér­tet­tet, fel­ku­tat­ták és elfog­ták a vádlottat.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.