Főoldal » Archív » Meggyes Tamás országgyűlési képviselő gyanúsítotti kihallgatásáról

Az Ország­gyű­lés 2013. novem­ber 20-ai ülés­nap­ján dön­tött Meggyes Tamás ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről. Ennek meg­fe­le­lő­en a mai napon a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki Meggyes Tamást - Esz­ter­gom város volt pol­gár­mes­te­rét - jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt - a koráb­bi esz­ter­go­mi város­ve­ze­tők élet­biz­to­sí­tá­si szer­ző­dé­sé­vel összefüggésben.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Meggyes Tamás ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő gya­nú­sí­tot­ti kihallgatásáról