Főoldal » Egyéb kategória » Meggyújtotta iskolatársa haját

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 15 éves fiú­val szem­ben, aki az álta­lá­nos isko­lá­juk­ban meg­gyúj­tot­ta egy tíz éves lány haját.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2017. feb­ru­ár 15-én a taní­tás után az isko­la ebéd­lő­jé­nél állt sorba több tár­sá­val együtt. Elő­vet­te öngyúj­tó­ját, azzal ját­sza­ni kez­dett, majd – ezt jó vicc­nek tart­va – meg­gyúj­tot­ta az előt­te álló lány haját.

Az 5. osz­tá­lyos lány haja láng­ra kapott, abból egy 20 cen­ti­mé­te­res haj­tincs már el is égett, mire egy fiú – aki­nek bátor fel­lé­pé­se miatt a lány nem szen­ve­dett sérü­lést – pusz­ta kéz­zel elol­tot­ta.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát és pát­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.