Főoldal » Archív » Megharapott és kirabolt egy 14 éves fiút egy nő Budapesten - gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség

A 20 éves nő egy hónap­pal ezelőtt egy 14 éves fiú­tól azzal az ürüggyel kérte el a tele­fon­ját, hogy sze­ret­ne azon fel­hív­ni vala­kit, majd ami­kor a kis­ko­rú sér­tett meg­pró­bál­ta azt vissza­kér­ni, meg­tá­mad­ta őt. Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a bíró­ság a nőt vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

 A vád­lott nő 2017. decem­ber 15-én dél­után a Buda­pest V. kerü­let, Kál­vin téri met­ró­alul­já­ró­ban oda­ment a kis­ko­rú sér­tett­hez, aki­től pénzt kért, majd beszél­get­ni kez­dett vele. Ezalatt a IX. kerü­let, Ráday utcá­ig sétál­tak, ahol a ter­helt azt kérte a fiú­tól, hogy adja köl­csön neki a tele­fon­ját addig, amíg azon fel­hív valakit. 

 A sér­tett ebbe bele­egye­zett de csak úgy, hogy a saját kezé­ben tart­ja a tele­font, amíg a nő tele­fo­nál. A vád­lott azon­ban a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re kivet­te a kezé­ből a tele­font, amit a kis­ko­rú több­ször meg­pró­bált vissza­kér­ni. Mivel a nő ennek elle­né­re nem adta vissza a készü­lé­ket, a sér­tett meg­pró­bál­ta azt vissza­ven­ni, ekkor azon­ban a vád­lott - ami­kor a sér­tett meg tudta fogni a tele­fon­ját - meg­ha­rap­ta a kis­ko­rú egyik ujját, majd kirán­tot­ta a tele­font a kezé­ből. Ezután a készü­lé­ket a váll­tás­ká­já­ba tette, és azzal elindult.

 A sér­tett tovább­ra is vissza akar­ta venni a tele­fon­ját, ezért egy ideig még követ­te a nőt, aki ekkor emelt han­gon közöl­te vele, hogy az az ő tele­fon­ja, majd meg­kér­dez­te a sér­tet­től, hogy azt akarja-e, hogy meg­ver­jék. A kis­ko­rú ezután már nem merte tovább követ­ni a terheltet.

     A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség - a Buda­pes­ti V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett gyors és szak­sze­rű nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként - a nőt rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a gya­nú­sí­tás­tól szá­mí­tott 30 napon belül bíró­ság elé állította.

 A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 3 év 2 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

 Az íté­let nem jog­erős; az ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, a kisza­bott bör­tön­bün­te­tés tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se végett fel­leb­be­zett. A vád­lott és a védő eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.

 A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenn­tar­tot­ta a vád­lott elő­ze­tes letartóztatását.

Buda­pest, 2018. janu­ár 16.