Főoldal » Archív » Megharapta az intézkedő rendőrt – bíróság elé állítás Baján

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 34 éves bajai nőt, aki 2017. már­ci­us 15-én este Baján rátá­madt a vele szem­ben sza­bá­lyo­san intéz­ke­dő rend­őrök­re, egyi­kü­ket meg is harap­ta.

A 34 éves bajai nő 2017. már­ci­us 15-én este Baja bel­vá­ro­sá­ban han­go­san vesze­ke­dett a volt élet­tár­sá­val. A konf­lik­tus­ról tele­fo­non érte­sí­tett rend­őrök érke­zé­sük után fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy iga­zol­ja magát.

A vád­lott azon­ban nem volt erre haj­lan­dó. El akart menni a hely­szín­ről, és az egyik rend­őrt egy­szer arcon ütöt­te. Ezután a rend­őrök elő akar­ták állí­ta­ni a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. Egy másik egyen­ru­hás elkezd­te meg­bi­lin­csel­ni az agresszí­ven visel­ke­dő nőt, de a vád­lott eköz­ben egy­szer meg­ha­rap­ta a rend­őr jobb kar­ját. Végül az egyen­ru­há­sok­nak sike­rült elő­ál­lí­ta­ni a vád­lot­tat, akit őri­zet­be is vet­tek.

A bán­tal­ma­zás miatt a meg­ha­ra­pott rend­őr a kar­ján, míg társa az arcán szen­ve­dett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést. Mind­ket­ten kér­ték a nő meg­bün­te­té­sét könnyű testi sér­tés miatt is. A vád­lott e maga­tar­tá­sá­val a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrö­ket erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta.

Az ügy nyo­mo­zá­sát átve­vő kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zó ügyé­szek a házi őri­zet­ben lévő nőt hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és 2 rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt 2017. ápri­lis 12-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Bajai Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ták. A vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét.

A bíró az ügyész indít­vá­nyá­val egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fel­leb­be­zett.