Főoldal » Archív » Meghekkelt mobiltelefonnal a börtönből csaltak az elítéltek

Infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a két férfi csa­lá­si cse­lek­mé­nyek miatt tölti bör­tön­bün­te­té­sét. Egyi­kük egy isme­ret­len elítélt segít­sé­gé­vel kikó­dol­tat­ta a BV Inté­zet által szá­má­ra biz­to­sí­tott kap­cso­lat­tar­tó mobil­te­le­font, ily módon a készü­lék­kel bár­mely szol­gál­ta­tó SIM kár­tyá­ja hasz­nál­ha­tó volt és bár­mi­lyen tele­fon­szá­mot lehe­tett hívni.

Az elítélt fér­fi­ak két alka­lom­mal hív­tak fel magán­sze­mé­lye­ket és magu­kat TV tár­sa­ság ügy­in­té­ző­jé­nek vagy inter­ne­tes játék­szer­ve­ző­nek kiad­va, pénz­nye­re­mény ígé­re­té­vel, meg­sze­rez­ték a sér­tet­tek bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it. Ennek fel­hasz­ná­lá­sá­val egyi­kük hoz­zá­tar­to­zó­ja, aki nem tudta, hogy az ada­tok bűn­cse­lek­mény­ből szár­maz­nak, mobil­te­le­fon fel­töl­té­se­ket vég­zett az inter­ne­ten keresztül.

A vád­lot­tak össze­sen mint­egy 110 ezer forint kárt okoztak.

A jelen­leg is jog­erős bün­te­té­sü­ket töltő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.