Főoldal » Hírek » Meghiúsított vesztegetési és embercsempész kísérlet az ukrán határon - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés és több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt állí­tott bíró­ság elé egy török férfi ellen, aki  a vád sze­rint 70 eurót aján­lott a határrendésznek. 

A vád sze­rint egy török állam­pol­gár jog­el­le­ne­sen akart négy ukrán sze­méllyel belép­ni Magyar­or­szág terü­le­té­re és a kor­rup­ci­ós pénz átadá­sá­val azt akar­ta elér­ni, hogy a jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok elle­né­re átutaz­has­sa­nak az országon.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a török férfi 2021. már­ci­us 24-én, reg­gel, egy fran­cia honos­sá­gú sze­mély­gép­jár­mű veze­tő­je­ként belé­pés­re jelent­ke­zett a Bereg­su­rány Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen. A férfi utas­ként szál­lí­tott négy ukrán állam­pol­gárt, akik – külön­bö­ző okok miatt, így vízum, bio­met­ri­kus magán­út­le­vél hiá­nyá­ban – nem felel­tek meg a Magyar­or­szá­gon tör­té­nő átuta­zás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­nek. Ezen kívül a jár­vány­ügyi készült­sé­gi idő­szak uta­zá­si kor­lá­to­zá­sa­i­ról szóló kor­mány­ren­de­let elő­írá­sa­it sem tar­tot­ták be, mert hitelt érdem­lő­en nem tud­ták iga­zol­ni uta­zá­suk cél­ját és annak célországát.

 A török férfi tisz­tá­ban volt azzal, hogy a hatá­ron tör­té­nő belép­te­té­sük nem enge­dé­lye­zett. Ennek elle­né­re az elkö­ve­tő saját útle­ve­lé­ben 70 eurót helye­zett el és azt átad­ta az ellen­őr­zést végző határ­ren­dész­nek azért, hogy az útle­vél­ke­ze­lő a kor­rup­ci­ós pén­zért cse­ré­be köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve a belép­te­tést ne tagad­ja meg. A határ­ren­dész a fel­aján­lott jog­ta­lan előnyt nem fogad­ta el.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség lefog­lal­ta a vesz­te­ge­té­si pénzt, elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, akit gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után bíró­ság elé állított.

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki az elkö­ve­tőt és két év, vég­re­haj­tá­sá­ban három évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és két év kiuta­sí­tás­ra ítél­te, míg a 70 euró­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.

A fény­kép a vesz­te­ge­té­si pénz­ről készült.