Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Meghiúsult reklám – vádemelés csalás miatt

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 59 éves bala­ton­ke­reszt­úri férfi ellen. A vád­lott bör­tön­ből tör­té­nő sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en saját és csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­nek biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból külön­bö­ző témá­jú, első­sor­ban bala­to­ni ven­dég­lá­tás­sal kap­cso­la­tos rek­lám­le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tó kiad­vány­ban tör­té­nő meg­je­len­tést ajánl­va vál­lal­ko­zó­kat kere­sett fel sze­mé­lye­sen, tele­fo­non, illet­ve e-mailen, és össze­sen 86 sér­tet­től a vál­lal­ko­zá­sok kiad­vány­ban tör­té­nő meg­je­le­né­sé­ért és tisz­te­let­pél­dá­nyok átadá­sá­ra hivat­ko­zás­sal 2011. és 2012. évek­ben 20.000,- és 450.000,- Ft közöt­ti össze­ge­ket vett át. A vád­lott­nak tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban a meg­hir­de­tett kiad­vá­nyok elké­szí­té­se, kiadá­sa és erre reá­lis lehe­tő­sé­ge sem volt. A sér­tet­tek­től ily módon 4.812.000,- Ft-ot csalt ki.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Meghiúsult rek­lám - vád­eme­lés csa­lás miatt