Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Meghosszabbította a bíróság a sólyi emberölés gyanúsítottjának letartóztatását

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a sólyi ember­ölés ügyé­ben, amely­nek a bíró­ság helyt adott.

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2018. május 18-án este, Sóly hatá­rá­ban meg­öl­te az álta­la korább­ról ismert, nyolc éves sértettet.

A bíró­ság a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sa kér­dé­sé­ben tar­tott ülé­sen meg­ho­zott és vég­le­ges­sé vált vég­zé­sé­ben az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott. A hatá­ro­zat sze­rint tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­ság elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, illet­ve veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást, mely­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra csak a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got elvo­nó kény­szer­in­téz­ke­dés alkalmas.