Főoldal » Archív » Megkérdezte mennyi az idő, majd erőszakkal elvette a mobiltelefont

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 17 éves fia­tal­ko­rú fiú letartóztatását.

A folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. októ­ber hónap köze­pén, Mis­kol­con, az And­rássy utcán lévő egyik épü­let lép­cső­há­zá­ba bement, és az ott tar­tóz­ko­dó sér­tet­től azt kér­dez­te, hogy mennyi az idő. A sér­tett azért, hogy vála­szol­jon, a zse­bé­ből elő­vet­te a hoz­zá­ve­tő­leg 40.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, ekkor azon­ban a gya­nú­sí­tott a sér­tett nya­kát jobb kezé­vel meg­szo­rí­tot­ta, míg bal kezé­vel elvet­te a sér­tet­től a tele­font, és azzal fenye­get­te meg, ha ezt bár­ki­nek elmond­ja, meg­fojt­ja. A gya­nú­sí­tott a tele­fon­nal együtt kisza­ladt a lépcsőházból.

A gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le a Btk. fia­tal­ko­rú­ak­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sei sze­rint 1 hónap­tól 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség a bűn­ügyi őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés vagy elrej­tő­zés, ille­tő­leg a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő, vagy más sze­mé­lyek meg­fé­lem­lí­té­sé­nek, befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt indítványozta.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a letar­tóz­ta­tást 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te, és a gya­nú­sí­tott fog­va­tar­tá­si helyé­ül fia­tal­ko­rú­ak büntetés-végrehajtási inté­ze­tét jelöl­te ki.