Főoldal » Hírek » Megkéselte rokonát egy férfi - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki Kis­kun­fél­egy­há­zán, itta­san össze­ve­re­ke­dett anyó­sa élet­tár­sá­val, akit a dula­ko­dás során a roko­na által elő­vett zseb­kés­sel két­szer hasba szúrt. 

A vád­irat sze­rint 2022. feb­ru­ár 25. nap­ján, dél­után a fia­ta­labb férfi anyó­sa élet­tár­sá­val – a másik vád­lot­tal –Kis­kun­fél­egy­há­zán sétál­tak. Az ittas fér­fi­ak az út során isme­ret­len okból össze­vi­tat­koz­tak, és előbb csak lök­dös­ték egy­mást, majd a fia­ta­labb ököl­lel meg­ütöt­te roko­nát, aki ettől elesett.

A fia­tal férfi fel­se­gí­tet­te a mási­kat, azon­ban tovább dula­kod­tak, mely­nek során az idő­sebb férfi elő­vett egy 11,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú zseb­kést és azzal több kaszáló-, illet­ve szúró moz­du­la­tot tett a másik irá­nyá­ba, aki meg­pró­bált kihát­rál­ni a szú­rá­sok elől, egy­szer azon­ban a bal kezét elér­te a kés, ami­től könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett. 

Ezután a fia­ta­labb vád­lott fel­ka­pott egy faágat és azzal több­ször ráütött a másik elkö­ve­tő kezé­re, aki a kést elej­tet­te. Az fia­tal férfi gyor­san fel­kap­ta és a zseb­kés­sel két­szer hasba szúr­ta roko­nát, majd távo­zott a helyszínről. 

A meg­szúrt férfi a szú­rá­sok követ­kez­té­ben köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fia­ta­labb fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, míg az idő­seb­bet fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A fér­fi­ak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.