Főoldal » Hírek » Megkéseltek egy nőt egy budapesti hotelben - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 37 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy ferenc­vá­ro­si, hasz­ná­la­ton kívü­li hotel­ben önhi­bá­já­ból ere­dő­en rosszul lett, majd az ebből adódó, tudat­za­vart álla­pot­ban rátá­madt a neki segí­te­ni pró­bá­ló, szom­szé­dos szo­bá­ban lakó sér­tet­tek­re, ennek során az egyik nőt egy kés­sel nya­kon szúr­ta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. janu­ár 3-án, kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban ért haza a IX. kerü­let­ben lévő, hasz­ná­la­ton kívü­li hotel­be - ahol élet­tár­sá­val és közös gyer­me­ke­ik­kel együtt lakott - majd anti­de­presszáns gyógy­sze­re­ket vett be. A férfi az önhi­bá­ból túl­ada­golt gyógy­szer és kábí­tó­szer együt­tes hatá­sá­ra rosszul lett, öntu­dat­lan álla­pot­ba került és össze­esett a folyo­són. Az élet­tár­sa segít­sé­gért kiál­tott, amire a szom­szé­dos szo­bá­ban lakó három nő közül a későb­bi sér­tett és annak lánya a segít­sé­gé­re sie­tett. A nők vissza­kí­sér­ték a fér­fit a szo­bá­já­ba, men­tőt hív­tak, és a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak irány­mu­ta­tá­sá­val első­se­gélyt nyúj­tot­tak.

Ennek során azon­ban a vád­lott hir­te­len magá­hoz tért, és a tudat­za­var álla­po­tá­ban azt hitte, meg­tá­mad­ták, ezért az élet­tár­sa tele­fon­ját össze­tör­te, a szom­széd nőket pedig han­go­san szi­dal­maz­ta, akik meg­ijed­tek, és vissza­me­ne­kül­tek a szo­bá­juk­ba, az ajtót pedig maguk­ra zár­ták.

A vád­lott a két nő után futott, berúg­ta a bejá­ra­ti ajtót, majd a für­dő­szo­bá­ba mene­kü­lő sér­tett után ment, és őt több­ször, ököl­lel meg­ütöt­te, vala­mint meg­rúg­ta. A sér­tett szin­tén lakás­ban tar­tóz­ko­dó édes­any­ja ekkor a lánya segít­sé­gé­re sie­tett, fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy ne bánt­sa a lányát, mire a vád­lott az idő­sebb nő felé for­dult, és őt is több­ször, ököl­lel meg­ütöt­te. Ekkor viszont a fia­ta­labb sér­tett pró­bált segí­te­ni az édes­any­já­nak, meg­pró­bál­ta lefog­ni a vád­lot­tat, aki ekkor a mel­let­tük lévő asz­tal­ról fel­ka­pott egy bics­kát, és azzal az any­ját védő, fia­ta­labb nőt nya­kon szúr­ta, majd a kést a föld­re dobta és kiment a szo­bá­ból. 

A vád­lott élet­tár­sa eköz­ben egy a föld­szin­ten lakó férfi segít­sé­gét kérte, aki vissza­kí­sér­te a vád­lot­tat a saját lakó­szo­bá­já­ba. 

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fia­ta­labb sér­tett a nya­kán egy 8 napon belül gyó­gyu­ló szúrt seb­zést szen­ve­dett, azon­ban a táma­dás - figye­lem­mel annak esz­kö­zé­re, vala­mint a táma­dott test­tá­jék­ra - alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra, annak elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő. Az idő­sebb sér­tett szin­tén könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel és magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-helyszinen-elfogtak-2

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­le során készül­tek.