Főoldal » Archív » Megkötözte, halálra verte és kirabolta az idős asszonyt

A Pest Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki azért, hogy pénzt sze­rez­zen, daba­si ott­ho­ná­ban halál­ra vert egy idős nőt.

A bűn­ügy vád­lott­ja a csa­lád­já­val egy bérelt ház­ban élt Daba­son. Jöve­del­mét alkal­mi mun­ká­ból sze­rez­te, épít­ke­zé­se­ken dol­go­zott ács­ként. 2018 év ele­jé­re azon­ban több mint fél mil­lió forint adós­sá­ga hal­mo­zó­dott fel, félő volt, hogy a bérelt ház­ból ki kell köl­töz­ni­ük.

A bűn­ügy sér­tett­je, egy 70 éves asszony egye­dül élt a daba­si házá­ban. Beteg­sé­ge miatt legyen­gült, a házat ugyan rend­ben tudta tar­ta­ni, de jelen­tő­sebb mun­kák­ra nem volt képes. Rend­kí­vül taka­ré­kos éle­tet élt, pén­zé­nek egy részét ott­hon tar­tot­ta.

A vád­lott a sér­tet­tet látás­ból ismer­te, a fiá­val gyer­mek­ko­ruk­ban bará­tok vol­tak. A férfi tudta, hogy az idős nő módo­sabb ember, és szá­mí­tott rá, hogy pénzt tart ott­hon. Elha­tá­roz­ta, hogy anya­gi gond­ja­it úgy oldja meg, hogy az asszony­tól sze­rez pénzt.

A férfi 2018. már­ci­us 5-én dél­előtt gya­lo­go­san elment a sér­tett házá­hoz. Bement az udvar­ra, majd belé­pett a házba. A ház­ban szem­be­ta­lál­ko­zott az asszonnyal, akit a fején és a tes­tén több­ször meg­ütött és meg­rú­gott. Azt köve­tel­te a sér­tet­től, hogy árul­ja el, hol tart­ja a pén­zét. A súlyo­san bán­tal­ma­zott nő elmond­ta, hogy a pad­lá­son rej­tet­te el a pén­zét. A férfi a sér­tett kezét, lábát meg­kö­töz­te és a sor­sá­ra hagy­ta. A pad­lás­ra ment, ahol meg­ta­lál­ta az asszony spó­rolt pén­zét, több mint más­fél mil­lió forin­tot. A vád­lott a pénzt eltet­te és haza­ment.

A sér­tett rövid idő­vel a bán­tal­ma­zást köve­tő­en elhunyt. Más­nap talál­tak rá a roko­nai.

A férfi a meg­szer­zett pénz­ből kifi­zet­te a tar­to­zá­sát, a fenn­ma­ra­dó össze­get a nyo­mo­zó ható­ság meg­ta­lál­ta nála és lefog­lal­ta.

A Pest Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást.