Főoldal » Archív » Megkötözte, verte, lopottnak vélt pénzét követelte

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki Bia­tor­bá­gyon lepe­dő­vel meg­kö­tö­zött és meg­vert egy asszonyt mert úgy vélte, hogy a nő lopta el a pénzét.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy férfi 2017 augusz­tu­sá­ban az ügy sér­tett­jé­vel, egy nővel lakott egy ház­ban Bia­tor­bá­gyon. A férfi ház előtt par­ko­ló autó­já­ból vala­ki több száz­ezer forin­tot ello­pott. A férfi azt gya­ní­tot­ta, hogy a pén­zét csak­is a nő lop­hat­ta el, emi­att köz­tük több­ször szó­vál­tás, vesze­ke­dés rob­bant ki. 

2017 szep­tem­be­ré­ben az eltűnt pénz miatt újra vitat­koz­ni kezd­tek. A vita hevé­ben a vád­lott a nőt több­ször meg­ütöt­te, majd egy lepe­dőt szét­szag­ga­tott és a lepe­dő­da­ra­bok­kal az asszony kezét lábát meg­kö­töz­te, és így köve­tel­te tőle, hogy árul­ja el, hova rej­tet­te a tőle ello­pott pénzt. A sér­tett tagad­ta, hogy nála lenne a pénz. A férfi erre ismét a meg­kö­tö­zött asszony­ra támadt. Test­szer­te ököl­lel ütle­gel­te, majd azzal fenye­get­te, hogy forró olaj­jal le fogja önte­ni, ha nem mond­ja meg hol a pénze.

Ami­kor a férfi kiment ház kert­jé­be, hogy ott keres­se a pén­zét, nő tele­fo­non érte­sí­te­ni tudta a rend­őrö­ket, akik a ház­nál elfog­ták a vádlottat.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség két hét eltel­té­vel, gyor­sí­tott eljá­rás­ban véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a férfit.

A Buda­ör­si Járás­bí­ró­ság 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat. A bíró­ság a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság íté­le­te az ügyész fel­leb­be­zé­se foly­tán nem jogerős.