Főoldal » Archív » Meglépett a taxis a biztosítékként átadott mobiltelefonnal Balatonföldváron

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 28 éves buda­pes­ti taxis­sal szem­ben, aki nem várta meg, hogy az utasa ren­dez­ze a vitel­díj­tar­to­zá­sát, helyet­te érté­ke­sí­tet­te a biz­to­sí­ték­ként átadott mobil­te­le­fon­ját.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2018 júli­u­sá­ban taxis­ként dol­go­zott Sió­fo­kon és kör­nyé­kén, ami­kor a Bala­ton Sound fesz­ti­vál­ról egy bra­zil fér­fit kel­lett Bala­ton­föld­vár­ra fuva­roz­nia. Miu­tán a sér­tett szál­lo­dá­já­hoz érték, kide­rült, hogy a sér­tett­nél nincs ele­gen­dő kész­pénz, ezért a vád­lott­nak biz­to­sí­ték­ként átad­ta az alig két hónap­ja vásá­rolt, több mint 150.000,-Ft-ot érő mobil­te­le­fon­ját addig, amíg a szál­lo­dai szo­bá­já­ból lehoz­za a hiány­zó össze­get.

A vád­lott azon­ban ezt nem várta meg, elhaj­tott a hely­szín­ről, és a vitel­díj tar­to­zás össze­gé­nél jóval töb­bet érő mobil­te­le­font érté­ke­sí­tet­te.

Az ügyész­ség még 2018 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, azon­ban a bíró­ság dön­té­sé­vel szem­ben a vád­lott tár­gya­lás tar­tá­sát kérte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság az ügy­ben 2019 ápri­li­sá­ban hir­de­tett íté­le­tet, és a – jelen­leg más ügy­ben kisza­bott bün­te­té­sét töltő – vád­lott továb­bi taga­dá­sa elle­né­re is az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a bűnös­sé­gét. A bíró­ság a vád­lot­tat 10 hónap fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette.