Főoldal » Hírek » Meglopta a szüleit, hogy drogot vehessen - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség elő­ször fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott, majd az elle­ne indult újabb bün­te­tő­el­já­rá­sok miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki több­ször meg­lop­ta a szü­le­it azért, hogy pénz­hez jus­son, amit dro­gok­ra költhet.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 28 éves férfi szü­le­i­vel közös ott­ho­ná­ból, Győr­ből 2020 évben kész­pénzt, tele­ví­zi­ót és külön­bö­ző gépe­ket, elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket tulaj­do­ní­tott el 134.800 forint érték­ben. A hasz­ná­la­ti tár­gya­kat elad­ta azért, hogy az így kapott pénz­összeg­ből kábí­tó­szert vásároljon.

A szü­lei ezt köve­tő­en fel­szó­lí­tot­ták arra, hogy távoz­zon az ingat­lan­ból, ami­nek a férfi ele­get is tett. Ezt köve­tő­en 2020 augusz­tu­sá­ban egy éjjel vissza­tért a csa­lá­di ház­hoz, fel­fe­szí­tet­te a mel­lék­épü­let abla­kát, ahon­nan eltu­laj­do­ní­tott egy hang­szó­rót és egy pár férfi cipőt össze­sen 25.000 forint értékben.

A férfi utóbb a szü­le­i­nek oko­zott tel­jes kárt meg­té­rí­tet­te, így az ügyész­ség 2021 janu­ár­já­ban a fér­fi­val szem­ben fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről hatá­ro­zott azért, mert maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa volt remélhető.

A fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés ideje alatt azon­ban a férfi ellen több lopás miatt is újabb eljá­rá­sok indul­tak, ezért az ügyész­ség az eljá­rás foly­ta­tá­sá­ról határozott.

Jelen­leg az ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő fér­fit kisebb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bün­te­té­si tétel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.