Főoldal » Hírek » Meglopta a vak sértettet – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az ott­ho­ná­ban lopta meg vak isme­rő­sét, míg egy másik sér­tet­tet hús­klop­fo­ló­val és sod­ró­fá­val bán­tal­ma­zott. A fér­fi­nak emel­lett több lopá­sért is felel­nie kell.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű hely­bé­li férfi 2023. már­ci­us 7-én, kecs­ke­mé­ti ott­ho­ná­ban meg­lá­to­gat­ta vak isme­rő­sét, akit folya­ma­to­san szó­val tar­tott azért, hogy a figyel­mét elte­rel­je. Eköz­ben a vád­lott – kihasz­nál­va, hogy a moz­gá­sát a sér­tett nem látja – a férfi háta mögül, a kana­pé tám­lá­já­ról elvet­te isme­rő­se 40.000 forint érté­kű mobiltelefonját.

A vád­lott 2023. janu­ár 3-án szó­vál­tás­ba keve­re­dett egyik isme­rő­sé­vel, annak kecs­ke­mé­ti laká­sá­ban. A vita során a lakás­ban előbb egy hús­klop­fo­ló­val meg­ütöt­te, majd több­ször meg­rúg­ta a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zá­sok elől kime­ne­kült a lakás­ból. A vád­lott azon­ban utána ment, és a lép­cső­ház­ban egy sod­ró­val meg­ütöt­te áldo­za­tát, aki az ütés­től meg­szé­dült és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fér­fi­nak felel­nie kell azért is, mert egy helyi autó­busz­já­ra­ton – azért, hogy a figyel­mét elte­rel­je – beszéd­be ele­gye­dett egyik utas­tár­sá­val. Az elkö­ve­tő a beszél­ge­tés során benyúlt a sér­tett jobb olda­li kabát­zse­bé­be és abból kivet­te a 120.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, az annak tok­já­ban tar­tott sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal együtt, majd a busz­ról leszállt.

A férfi két­szer lopott bolt­ból, egy­szer a tár­sá­val is.  A bün­tet­len elő­éle­tű bűn­társ - egye­dül - továb­bi három bolti lopást is elkö­ve­tett. A két férfi ugyan­azt a mód­szert alkal­maz­ta, a kiné­zett tár­gya­kat ruhá­za­tuk­ba, vagy a náluk lévő tás­ká­ba rej­tet­ték, majd meg­pró­bál­tak fize­tés nél­kül kisé­tál­ni az üzlet­ből. Siker­rel azon­ban egyet­len alka­lom­mal sem jár­tak, mert a bol­tok biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­te min­den eset­ben meg­aka­dá­lyoz­ta a lopást.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat kifosz­tás és lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint 2 rend­be­li lopás és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, a tár­sát 4 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kifosz­tó­val szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, míg a tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A  hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pen a testi sér­tés során hasz­nált hús­klop­fo­ló látható.

szemlefotó - az elkövetés eszközéről, egy húsklopfolóról