Főoldal » Hírek » Meglopta a volt munkáltatóját- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a volt mun­kál­ta­tó­já­tól lopott gumi­ab­ron­cso­kat és acél­fe­ni­ket, cse­lek­mé­nyét a cég biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. októ­ber 9-ig állt a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alkal­ma­zás­ban, más­nap dél­előtt azért ment a cég tatai telep­he­lyé­re, hogy a még ott lévő sze­mé­lyes hol­mi­ját elvi­gye. Pako­lás köz­ben az az ötle­te támadt, hogy volt mun­kál­ta­tó­ját meg­lop­ja.

A férfi a rak­tár­épü­let kul­csát magá­hoz vette, az épü­let­ből kiho­zott 2 darab teher­gép­ko­csi  gumi­ab­ron­csot, és 2 darab hasz­nált teher­gép­ko­csi acél­fel­nit, eze­ket a saját hol­mi­já­val együtt bepa­kol­ta a gép­ko­csi­já­ba, majd elhaj­tott a telep­hely­ről. A férfi  2020. októ­ber 11-én 18 óra körü­li idő­pont­ban ismét meg­je­lent a telep­he­lyen, a rak­tár­épü­let­ből 2 darab teher­gép­ko­csi gumi­ab­ron­csot, és 2 darab hasz­nált teher­gép­ko­csi acél­fel­nit hozott ki, azo­kat a gép­ko­csi­já­val elvit­te.

Az elkö­ve­té­si érték össze­sen 808.028 forint. A sér­tett kára meg­té­rült, mivel az ello­pott tár­gya­kat az elkö­ve­tő­től a tatai rend­őrök lefog­lal­ták és a sér­tett részé­re kiad­ták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.