Főoldal » Hírek » Meglopta az önkormányzatot a közmunkásként dolgozó férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt a Jak­ab­szál­lá­si Önkor­mány­zat­nál köz­mun­kás­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az önkor­mány­zat udva­rán par­ko­ló gép­jár­mű cso­mag­te­rét céges szer­szá­mok­kal és egyéb ingó­sá­gok­kal meg­pa­kol­ta, majd a gép­jár­mű­vel egy­sze­rű­en elhaj­tott.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li, bün­te­tett elő­éle­tű férfi köz­mun­kás­ként dol­go­zott a Jak­ab­szál­lá­si Önkor­mány­zat­nál. A vád­lott 2022. júli­us 1. nap­ján, a déli órák­ban bement a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal udva­rá­ra, ahol nyit­va talál­ta az önkor­mány­zat egyik autó­ját, amely­nek gyúj­tás­kap­cso­ló­já­ban még az indí­tó­kulcs is benne volt.  Ezt köve­tő­en hely­is­me­re­tét kihasz­nál­va az udva­ron lévő garázs­ból kiho­zott és az autó­ba bepa­kolt egy sarok­csi­szo­lót, egy véső-fúró kala­pá­csot, három kar­ton ásvány­vi­zet és még egy cso­mag toa­lett papírt is, azért, hogy azo­kat ellop­ja.

A vád­lott a lopott dol­gok­kal meg­pa­kolt autó­val az önkor­mány­zat udva­rá­ról átállt a szom­szé­dos ingat­lan elé, ahol a gép­jár­mű­vet lezár­ta, majd gya­lo­go­san távo­zott. A férfi a gép­jár­mű­vet jog­ta­la­nul hasz­nál­ta. Az autót a lopott dol­gok­kal együtt egy önkor­mány­za­ti alkal­ma­zott a szom­szé­dos ingat­lan előtt meg­ta­lál­ta, így a lopás­sal oko­zott, közel 130.000 forin­tos kár tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült.

A fér­fit lopá­sok elkö­ve­té­se miatt már több­ször ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re, a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nyét már külö­nös vissza­eső­ként, egy fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

Az ügyész­ség a fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.