Főoldal » Hírek » Meglopta, majd bántalmazta gondozóit a férfi – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki az egyik Somogy vár­me­gyei szo­ci­á­lis ott­hon­ban lopott az egyik gon­do­zó öltö­ző­szek­ré­nyé­ből, majd ami­kor tet­ten érték, mene­kü­lé­se és a lopott pénz meg­tar­tá­sa érde­ké­ben bán­tal­maz­ta a nővéreket.

A vád sze­rint a férfi 2023 ápri­li­sá­ban a nővér­öl­tö­ző köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott, ami­kor látta, hogy az egyik gon­do­zó kijött a helyi­ség­ből. Kihasz­nál­va, hogy az öltö­ző­ben nincs senki, oda bement és a nővér szek­ré­nyé­ből kivet­te tás­ká­ját, annak tar­tal­mát kibo­rí­tot­ta, majd a pénz­tár­cá­ból 500 forin­tot elra­kott. Mielőtt azon­ban távoz­ha­tott volna a szo­bá­ból továb­bi nővé­rek érkez­tek a helyi­ség­be, ész­lel­ték a szét­szórt dol­go­kat, ezért meg­kér­dez­ték a fér­fit, hogy mit csi­nált ott. A vád­lott azon­ban nem műkö­dött együtt, ezért a gon­do­zók vissza akar­ták addig tar­ta­ni, amíg a táska tulaj­do­no­sa a hely­szín­re nem ér.

A férfi, hogy a pénz­zel távoz­has­son, az egyik sér­tet­tet ököl­be szo­rí­tott kezé­vel meg­ütöt­te szá­já­nál, majd ami­kor lefog­ták, kar­ja­it kirán­tot­ta, így a másik nővér sérült meg kéz­fe­jén. A ter­helt a rabolt pénz­zel a köz­ség ital­bolt­já­ba ment és azt alko­hol­ra költötte.

Az értel­mi fogya­té­kos vád­lot­tat álla­po­ta súlyos fok­ban kor­lá­toz­ta cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­ben, azon­ban nem ez volt az első eset, hogy gon­do­zó­i­ra támadt, mivel köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2021-ben már fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték. Erre figye­lem­mel a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indít­ványt azzal, hogy a koráb­bi bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el a bíróság.

Az aláb­bi fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te, melyen a nővér­szo­ba, mint a a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne látható.

Nővérszoba