Főoldal » Hírek » Megmenekült a végrehajtástól az uzsorás áldozata - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész kere­se­te alap­ján a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság 2022 janu­ár­já­ban meg­szün­tet­te az elítélt uzso­rás áldo­za­ta ellen indí­tott végrehajtást. 

A Pécsi Váro­si Bíró­ság 2011-ben zsa­ro­lás, csa­lás, jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te miatt 8 év 10 hónap fegy­ház­ra ítél­te a sik­ló­si fér­fit. Az íté­let sze­rint a férfi a 2000-es évek ele­jén Sik­lós kör­nyé­kén uzso­ra­köl­csö­nö­ket adott rászo­ru­ló, kilá­tás­ta­lan anya­gi hely­zet­ben lévő sér­tet­tek­nek. A férfi az átadott össze­gek több­szö­rö­sét tar­tal­ma­zó köl­csön­szer­ző­dé­se­ket és elis­mer­vé­nye­ket íra­tott alá áldo­za­ta­i­val, és tőlük ezen össze­gek meg­fi­ze­té­sét követelte.

Az uzso­rás össze­sen 3,5  mil­lió forin­tot adott át külön­bö­ző sér­tet­tek­nek és több mint 34 mil­lió forin­tot köve­telt vissza. A köve­telt összeg közel felét be is haj­tot­ta. Ami­kor nem sike­rült behaj­ta­nia a pénzt, a sér­tet­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tá­si eljá­rást indított.

A sik­ló­si uzso­rás egyik áldo­za­tá­nak, egy rossz egész­sé­gi álla­pot­ban levő nőnek 2000-ben 70.000 forint köl­csönt adott, majd vele olyan elis­mer­vé­nye­ket íra­tott alá, melyek sze­rint össze­sen 500.000 forin­tot kapott. Ezen összeg­re indí­tott vég­re­haj­tást 2001-ben, ami 2021-ben már 3 mil­lió forint­ra folyt.

A Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság 2019. tava­szán bíró­sá­gi meg­ha­gyás­ban álla­pí­tot­ta meg, hogy az elis­mer­vé­nyek uzso­rás szer­ző­dé­sek, ezért semmisek.

A rossz egész­sé­gi álla­pot­ban levő, joga­i­nak védel­mé­re nem képes sér­tett 2021-ben a Bara­nya Megyei Főügyész­sé­get kérte, hogy jár­jon el az elle­ne folyó vég­re­haj­tás meg­szün­te­té­se érdekében.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben kere­se­tet indí­tott, mely­ben kérte a vég­re­haj­tás meg­szün­te­té­sét a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság­tól. Kere­se­té­ben a bün­te­tő­ügy­ben hozott íté­let­re és a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság bíró­sá­gi meg­ha­gyá­sá­ban tett meg­ál­la­pí­tá­sok­ra hivatkozott.

A bíró­ság 2022. janu­ár 10. nap­ján tar­tott tár­gya­lást, íté­le­tet hozott, mely­ben dön­tött a vég­re­haj­tás meg­szün­te­té­sé­ről. Az íté­let a tár­gya­lá­son jog­erő­re emelkedett.