Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megöléssel fenyegette a rá terhelően valló sértetteket

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt őri­zet­be vett és gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott egy sza­bad­szál­lá­si fér­fit, aki 2016 szep­tem­be­ré­ben meg­ölés­sel fenye­get­te meg a bün­te­tő­ügyé­ben rá nézve ter­he­lő­en valló két sér­tet­tet, hogy ezzel a val­lo­má­suk meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra kény­sze­rít­se őket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék 2016. szep­tem­ber 13-án kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­le­te. A nem jog­erő­sen elítélt férfi még az íté­let kihir­de­té­sé­nek nap­ján meg­je­lent az ügy férfi és nő sér­tett­je­i­nek sza­bad­szál­lá­si laká­sán és arra akar­ta ráven­ni őket, hogy a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la előt­ti másod­fo­kú eljá­rás­ban hamis val­lo­má­so­kat tegye­nek, a rá nézve ter­he­lő val­lo­má­sa­i­kat vál­toz­tas­sák meg, külön­ben „föld­be dugja, leren­de­zi, meg­öli” őket. A fenye­ge­tő­ző férfi a követ­ke­ző napok­ban a koráb­bi fenye­ge­té­sek meg­erő­sí­té­sé­re azt is meg­üzen­te a sér­tet­tek­nek, hogy van kése, lőfegy­ve­re és hasz­nál­ni is fogja azokat.

A sér­tet­tek azon­ban a val­lo­má­suk meg­vál­toz­ta­tá­sa helyett a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­ték. Miu­tán a nyo­mo­zást a Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség átvet­te, a nyo­mo­zó ügyé­szek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­tal közös akció során 2016. novem­ber 22-én haj­nal­ban Sza­bad­szál­lá­son elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a férfit.

A nyo­mo­zó ügyé­szek 2 rend­be­li, bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­ték a fér­fi­vel és indít­vá­nyoz­ták elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val vagy meg­fé­lem­lí­té­sé­vel meg­hi­ú­sí­ta­ná, illet­ve veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást. Ezen kívül a bűn­is­mét­lés veszé­lye is az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tást indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2016. novem­ber 24-én az ügyész­ség indít­vá­nyá­tól elté­rő­en a gya­nú­sí­tott házi őri­ze­tét ren­del­te el. A vég­zés nem jog­erős, elle­ne az ügyész fel­leb­be­zett az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se végett.