Főoldal » Hírek » Hátba szúrta a testvérét, majd rágyújtotta a házat - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta az íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát annak a mór­hal­mi fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a test­vé­rét ölte meg.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint az ittas férfi 2020. janu­ár 4-én szó­vál­tás­ba keve­re­dett a test­vé­ré­vel, majd egy kés­sel a sér­tet­tet hátba szúr­ta, aki ettől élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A férfi ezután magá­hoz vett egy ben­zi­nes­kan­nát, a tar­tal­mát az ingat­lan­ban szét­lo­csol­ta és meg­gyúj­tot­ta. A főépü­let vala­mint az egyik mel­lék­épü­let tel­je­sen leégett, a tűz­gyúj­tás­kor még élet­ben lévő sér­tett a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te, holt­tes­tét már csak a tűz­ol­tók tud­ták kihoz­ni az épü­let­ből.

A bíró­ság arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy két­sé­get kizá­ró­an nem álla­pít­ha­tó meg, hogy a tűz­gyúj­tás­kor a sér­tett még élet­ben volt. A Sze­ge­di Tör­vény­szék ezért a fér­fit ember­ölés bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te ellen az ügyész­ség a külö­nös kegyet­len­ség­gel tör­té­nő elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, vala­mint a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A véde­lem a férfi fel­men­té­sét indít­vá­nyoz­ta, mivel jogos védel­mi hely­zet­ben cse­le­ke­dett, egye­bek­ben a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa ese­té­re a cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­sét, vala­mint a bün­te­tés eny­hí­té­sét indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta és kifej­tet­te azt az állás­pont­ját, hogy a fér­fi­nak a tűz meg­gyúj­tá­sa­kor tud­nia kel­lett arról, hogy a test­vé­re még élet­ben van, ezért a tűz oko­zá­sá­val a külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­tét való­sí­tot­ta meg, mely­re figye­lem­mel a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sa indo­kolt.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a cse­lek­mény elté­rő minő­sí­té­se és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést osz­tot­ta, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta. A férfi cse­lek­mé­nyét külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te és a vele szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 16 évre súlyo­sí­tot­ta.

Az íté­let jog­erős.