Főoldal » Hírek » Megölte élettársát a volt idegenlégiós – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai férfi ellen, aki vesze­ke­dés során nya­kon szúr­ta élettársát. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2014. évben ismer­ked­tek meg egy­más­sal, majd a férfi több éves bör­tön­bün­te­té­sét töl­töt­te Német­or­szág­ban. Sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en, 2017. év máso­dik felé­ben élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek, egy gyer­me­kük született.

A vád­lott és a sér­tett idő­sza­ko­san kül­föl­dön dol­go­zott, a sér­tett pros­ti­tu­ált­ként, a vád­lott – aki koráb­ban az ide­gen­lé­gi­ó­nál szol­gált – sofőr­ként. A kap­cso­la­tuk feszült­ség­gel ter­hes volt, gyak­ran vesze­ked­tek, a férfi több­ször bán­tal­maz­ta élettársát.

2022. novem­be­ré­ben a férfi visel­ke­dé­se kiegyen­sú­lyo­zat­lan­ná vált, több­ször zava­ro­dot­tan, össze­füg­gés­te­le­nül beszélt, rend­sze­re­sen meg­ölés­sel fenye­get­te élet­tár­sát, illet­ve az egész csa­lá­dot. 2022. novem­ber végén a férfi és az élet­tár­sa között ismét vita ala­kult ki, mely­től a vád­lott indu­lat­ba jött és egy kést vett magá­hoz. A férfi a kis­szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett­hez lépett, akit a kés­sel nagy erő­vel tar­kó­tá­jon szúrt. A sér­tett a szú­rást köve­tő­en azon­nal meghalt.

Más­nap reg­gel a férfi édes­ap­ja a ház­hoz ment, akit a zava­ro­dott fia a lakás­ba been­ge­dett, ahol ész­lel­te a szo­bá­ban az elhunyt sértettet.

A férfi cse­lek­mé­nye az ember­ölés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.