Főoldal » Hírek » Megölte és elásta volt élettársát - vádemelés - rendőrségi fotókkal - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség a 38 éves férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a férfi fél­té­keny­sé­gé­ből faka­dó rend­sze­res vesze­ke­dé­sek­kel, vere­ke­dé­sek­kel ter­helt élet­tár­si kap­cso­la­ta 2020 novem­ber végé­re hely­re­hoz­ha­tat­la­nul meg­rom­lott. Emi­att a férfi 2020. decem­ber 6-án, kis­fi­á­val együtt elköl­tö­zött Kar­cag­ról a szü­lei házá­ba, Felsőlajosra.

A férfi 2020. decem­ber 22-én dél­előtt, kis­fia kísé­re­té­ben, meg­lá­to­gat­ta volt élet­tár­sát a koráb­ban közö­sen lakott kar­ca­gi laká­suk­ban azért, hogy a gyer­mek talál­koz­has­son az édesanyjával. 

A férfi és volt élet­tár­sa azon­ban össze­szó­lal­ko­zott a háló­szo­bá­ban, és kibé­kít­he­tet­len vitá­juk ez alka­lom­mal is köl­csö­nös vere­ke­dés­sé fajult. Dula­ko­dá­suk köz­ben a férfi a sér­tett nyaka köré fonta a kar­ját és erő­sen a mell­ka­sá­hoz szo­rí­tot­ta a nő fejét, majd egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal az ágyra lökte és meg­foj­tot­ta volt élettársát.

Miu­tán a férfi meg­győ­ző­dött arról, hogy a sér­tett meg­halt, kici­pel­te a holt­tes­tet az utcá­ra, és a közel­ben par­ko­ló gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ba rej­tet­te. Ezt köve­tő­en vissza­ment a lakás­ba, ahon­nan eltu­laj­do­ní­tott 20.000 forin­tot, majd a nő sze­mély­azo­no­sí­tó okira­ta­it egy kuká­ba, míg ruhá­it, tás­ká­ját, mobil­te­le­fon­ját a gép­ko­csi­ba rej­tet­te annak lát­sza­tát kelt­ve, hogy a sér­tett elment otthonról. 

A férfi a holt­tes­tet sze­mély­gép­ko­csi­val Fel­ső­la­jos­ra szál­lí­tot­ta, s más­nap a tele­pü­lés mel­lett álló erdő­ben, egy álta­la ásott gödör­be helyez­te és bete­met­te. Az elhunyt ruhá­it pedig a cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­se végett szét­szór­ta Lajos­mi­zse határában.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra és a kifosz­tás­sal meg­szer­zett összeg ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

Az ügy­ben első fokon a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi fotók ezen a lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megtalaltak-a-karcagon-megolt-no-holttestet