Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Megölte ismerősét egy üzbég férfi – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A 24 éves elkö­ve­tő egy 12 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel szúr­ta le a nála jóval idő­sebb sér­tet­tet az utcán. A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben.

A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett – két üzbég állam­pol­gár – mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból, enge­déllyel tar­tóz­ko­dott Magyar­or­szá­gon. Ugyan­ott dol­goz­tak, egy dara­big közös szál­lá­son is lak­tak, így ismer­ték egy­mást. A fér­fi­ak között 2022 decem­be­ré­ben rom­lott meg a viszony, ami­kor a vád­lott azzal gya­nú­sí­tot­ta isme­rő­sét, hogy ellop­ta azt a rúd sza­lá­mit, melyet ő a min­den­ki által hasz­nált kony­hai hűtő­szek­rény­ben tar­tott.

A 2022. decem­ber 17-ére vir­ra­dó éjjel a sér­tett Hat­van­ban egy szü­le­tés­na­pi ren­dez­vé­nyen vett részt, ahol leit­ta­so­dott. Innen haj­nal­ban kerék­pár­ral indult a szál­lás­he­lyé­re, Kerek­ha­raszt­ra. Eköz­ben ott­ho­ná­ból a ter­helt is útra kelt azért, hogy meg­ke­res­se föl­di­jét, aki­vel ren­dez­ni akar­ta ket­te­jük konf­lik­tu­sát.

A két férfi egy útke­resz­te­ző­dés­ben futott össze egy­más­sal, ahol az elkö­ve­tő nyom­ban a kerék­pá­ros­ra támadt, akit egy kés­sel, köze­pes erő­vel, szem­ből gyo­mor­tá­jé­kon szúr­ta, illet­ve a bal fel­kar­ján meg­vág­ta. Ezt köve­tő­en az addig viselt gumi­kesz­tyű­jét levet­te, majd a közel­ben a kés­sel együtt eldob­ta, és elme­ne­kült a hely­szín­ről. A meg­tá­ma­dott még önere­jé­ből vissza tudott térni a laká­sá­ra, ahon­nan a mentő rövid idő múlva kór­ház­ba szál­lí­tot­ta. Itt a férfi a rajta szak­sze­rű­en elvég­zett műtét elle­né­re aznap éjjel meg­halt.

A vád­ira­tá­ban a főügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­je nyolc év bör­tön­re az elkö­ve­tőt, amennyi­ben a bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri. Emel­lett a vád­ha­tó­ság a ter­helt Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő, tíz év idő­tar­ta­mú kiuta­sí­tá­sá­ra is indít­ványt tett.

A fotó a rend­őr­sé­gi szem­lén készült. A fény­ké­pen a sér­tett által a táma­dás­kor viselt ruha lát­ha­tó, a nyíl a kés beha­to­lá­sá­nak helyét mutat­ja.

A sértett támadáskor viselt kabátja, rajta a kés behatolásának helyével