Főoldal » Hírek » Megölte, meggyújtotta, elásta munkaadóját - vádemelés fotóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val és annak élet­tár­sá­val szem­ben, mivel a férfi Tata­bá­nyán, 2020. ápri­lis 12-én az esti órák­ban meg­öl­te, meg­gyúj­tot­ta, majd elás­ta mun­ka­adó­ját. A bűn­cse­lek­mény nyo­mai és a holt­test eltün­te­té­sé­ben segí­tett a férfi élettársa.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi a sér­tett több ingat­la­nán „min­de­nes­ként” folya­ma­tos fizi­kai mun­kát vég­zett. A férfi élet­tár­sa is a sér­tett alkal­ma­zá­sá­ban állt, taka­rí­tá­si és admi­niszt­rá­ci­ós mun­ká­kat vég­zett, továb­bá az élet­tár­sa tud­tán kívül sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást is nyúj­tott a sértettnek.

2020. ápri­lis 12-én az esti órák­ban Tata­bá­nyán a sér­tett lakó­he­lyén a férfi és a sér­tett szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, majd a férfi két alka­lom­mal, ököl­lel, nagy erő­vel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. A sér­tett közöl­te a fér­fi­val, hogy hívja a rend­őr­sé­get, erre a vád­lott meg­ra­ga­dott egy 145 cm hosszú­sá­gú szögvas-darabot és azzal két alka­lom­mal, nagy erő­vel fejbe ütöt­te a sér­tet­tet. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott, halá­lát a szög­vas­sal tör­tént nagy erejű üté­sek követ­kez­té­ben lét­re­jött agy­sé­rü­lés okozta.

A sér­tett meg­ölé­sét köve­tő­en a férfi eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett 260.000,- Ft össze­gű kész­pén­zét és mobiltelefonját.

Ezután a férfi oda­hív­ta élet­tár­sát, majd vele együtt fel­ta­ka­rí­tot­ták az ölés hely­szí­nét, a sér­tett holt­es­tét a gépkocsi-utánfutóján lévő sze­mét közé helyez­ték, és azt a sér­tett szo­mó­di tanyá­já­ra szál­lí­tot­ták. Ott a férfi a sze­mét­ége­tés­re hasz­nált gödör­be helyez­te a holt­tes­tet a sze­mét­tel együtt, majd eze­ket gáz­olaj­jal lelo­csol­ta és meggyújtotta.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­te, élet­tár­sá­val szem­ben pedig bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá a férfi letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn.