Főoldal » Hírek » Megölte újszülött kisfiát az anya - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nem elő­ször adott éle­tet egész­sé­ges cse­cse­mő­nek az a most 37 éves nő, aki tavaly nyá­ron a szü­lést köve­tő­en szán­dé­ko­san magá­ra hagy­ta egy kiet­len mezőn az ott meg­szült gyer­me­két. Az ügy­ben nyo­mo­zás indult, mely­nek befe­je­zé­sét köve­tő­en a Heves Megyei Főügyész­ség most vádat emelt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő anyá­val szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott már kamasz­ko­ra óta foly­ta­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get bel- és kül­föl­dön egy­aránt, mellyel össze­füg­gés­ben az elmúlt húsz évben több­ször teher­be esett. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint ter­hes­sé­gei gya­kor­ta művi terhesség-megszakítással vagy spon­tán veté­lés­sel vég­ződ­tek, de szü­le­tett három élő gyer­me­ke is, aki­ket a roko­nok vet­tek gon­do­zás­ba. Velük a vád­lott anya­ként nem tar­tott kapcsolatot.

2019 őszén a nő ismét váran­dós lett. Novem­ber­től - ami­kor egy Heves megyei falu­ba köl­tö­zött - már nem vett részt a köte­le­ző orvo­si vizs­gá­la­to­kon és a ter­hes­gon­do­zá­son sem. A 2020. júni­us 17-re vir­ra­dó éjjel, miu­tán jelent­kez­tek nála az első toló­fáj­dal­mak, anél­kül, hogy bár­ki­nek is szólt volna, a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről gya­lo­go­san a tele­pü­lés hatá­rá­ban fekvő mező­gaz­da­sá­gi terü­let­re ment, ahol a kora haj­na­li órák­ban világ­ra hozta 2.75 kg súlyú élet­ké­pes fiú­gyer­me­két. Ezt köve­tő­en azon­ban az újszü­löt­tet nem látta el, hanem miu­tán a föl­dön hagyott mezí­te­len gyer­me­ket pala­da­ra­bok­kal leta­kar­ta, haza­ment. A magá­ra hagyott újszü­lött az ellá­tat­lan­ság követ­kez­té­ben rövid időn belül éle­tét vesz­tet­te. Roko­nai kér­dé­sé­re a vád­lott azt adta elő, hogy a kicsit egy kór­ház e célra rend­sze­re­sí­tett inku­bá­to­rá­ban helyez­te el.

A Heves Megyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt. Ennek a külö­nö­sen súlyos, minő­sí­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény­nek a bün­te­té­se a tör­vény sze­rint akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is lehet. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en elis­me­ri, vele szem­ben a bíró­ság 10 év fegy­ház­bün­te­tést és 10 év idő­tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, emel­lett szün­tes­se meg a még élő gyer­me­kei vonat­ko­zá­sá­ban fenn­ál­ló szü­lői fel­ügye­le­ti jogát.