Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megölték a prostitúcióra kényszerített sértettet, a testét pedig elrejtették – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés és minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem miatt emelt vádat egy házas­pár­ral szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2013. évben a házas­pár győri bér­la­ká­sá­ba köl­tö­zött a jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző fia­tal nő, aki a fele­ség fiá­nak barát­nő­je volt. Miu­tán a fia­ta­lok sza­kí­tot­tak, az egzisz­ten­ci­á­lis és szo­ci­á­lis szem­pont­ból kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő nőnek pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get kel­lett foly­tat­ni a fele­ség­gel együtt. A bevé­telt a férj­nek kel­lett átadniuk.

A lakás ajta­já­ra vas­rács volt fel­sze­rel­ve, az ajtó szin­te min­dig zárva volt. Az egyet­len kulcs a férj­nél volt, aki saját belá­tá­sa sze­rint hozott dön­té­se­ket arról, onnan kit enged ki, vagy oda kit enged be. Ami­kor a sér­tett nem akart pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tat­ni, a férj tett­leg bántalmazta.

2014 őszén össze­ve­szett a házas­pár ami­att, mert a fele­ség meg­tud­ta, a férj sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett a sér­tet­tel. Emi­att a sér­tet­tet okol­ták, akit mind­ket­ten olyan súlyo­san bán­tal­maztk, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A holt­tes­tet a házas­pár egy bőrönd­be rejt­ve a lakás­ból kivit­te és elrejtette.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tek­kel szem­ben – egye­bek mel­lett – arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek beis­me­ré­se ese­tén a vád­lot­tak­kal szem­ben 16 év – 16 év fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki. A bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel 22 és fél év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.