Főoldal » Hírek » Megrendelésre gyártotta a hamis közokiratokat – vádemelés- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Paksi Járá­si Ügyész­ség 145 rend­be­li köz­ok­irat-hami­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 58 éves buda­pes­ti férfi és továb­bi 112 sze­mély ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a pátyi lako­sú, de Buda­pes­ten élő férfi 2015 nya­rán meg­is­mer­ke­dett az 55 éves pusz­ta­hen­csei vád­lot­tal, aki­nek elmond­ta, hogy hoz­zá­fér külön­bö­ző bizo­nyít­vá­nyok­hoz, ame­lyek­ből hamis köz­ok­ira­to­kat tud készíteni.

A két férfi elha­tá­roz­ta, hogy hamis okira­tok­kal fog­nak keres­ked­ni oly módon, hogy a Tolna megyei vád­lott és isme­rő­sei szer­zik a meg­ren­de­lő­ket, az okira­to­kat pedig a buda­pes­ti férfi gyárt­ja le szá­mí­tó­gép­pel, fény­má­so­ló­val és nyomtatóval.

A hamis doku­men­tu­mo­kért, így töb­bek között főis­ko­lai és egye­te­mi okle­vé­lért, nyelv­vizs­ga és érett­sé­gi bizo­nyít­vá­nyért, külön­fé­le vég­zett­sé­get és szak­ké­pe­sí­tést iga­zo­ló bizo­nyít­vá­nyért, gép­ke­ze­lői jogo­sít­vá­nyért ira­ton­ként mini­mum 10 ezer forin­tot, de dön­tő­en 100-150 ezer forin­tot kér­tek, ame­lyen megosztoztak.

Továb­bi három vád­lott, egy 37 éves györ­kö­nyi, egy 64 éves kun­ma­da­ra­si és egy
40 éves hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi nagy­szá­mú meg­ren­de­lőt sze­rez­tek a hami­sí­tók­nak, míg a többi vád­lott csu­pán néhány sze­mély köz­ve­tí­té­sé­ben vett részt, illet­ve ők maguk vol­tak a megrendelők.

Az ügyész­ség a koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, a bűncselekmény-sorozatot kiter­ve­lő hami­sí­tó­val és tár­sá­val, vala­mint a jelen­tős számú meg­ren­de­lő köz­ve­tí­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő kun­ma­da­ra­si fér­fi­vel szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Paksi Járás­bí­ró­ság­nál azzal, hogy közel 17 mil­lió forint vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el velük szemben.

A járá­si ügyész­ség a többi vád­lot­tal szem­ben – sze­re­pük­től füg­gő­en – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ér­de­kű munka vagy pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.