Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Megrendezett házasságtörésből rablás – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközlemény

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás, zsa­ro­lás és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés miatt vádat emelt egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben. A férfi - miu­tán elő­ze­tes ter­vük része­ként vide­ó­ra vette női bűn­tár­sa alkal­mi sze­xu­á­lis együtt­lé­tét - úgy tett, mint­ha meg­csalt férj­ként raj­ta­kap­ta volna az asszonyt, és egy gáz-riasztó pisz­tollyal kira­bol­ta a „házas­ság­tö­rés­ben vét­kes" férfi riválisát.

A vád­irat sze­rint a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből élő kis­kun­ha­la­si nő 2022 őszén több­ször nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást egy kun­csaft­já­nak – a sér­tett­nek -, aki­ről fel­té­te­lez­te, hogy jó anya­gi hely­zet­ben van. A nő és társa elha­tá­roz­ták, hogy légy­ott köz­ben titok­ban komp­ro­mit­tá­ló fel­vé­te­le­ket készí­te­nek a sér­tett­ről azért, hogy pénzt sze­rez­ze­nek tőle.

Ennek érde­ké­ben a nő egy ismert közös­sé­gi olda­lon álne­vet hasz­nál­va a sér­tet­tet talál­ká­ra hívta. 2022. decem­ber 9-én, dél­után, a nő és a sér­tett meg­je­len­tek a férfi laká­sá­ban, aki már elrej­tőz­ve várta őket. A nő jel­zé­sét köve­tő­en a férfi  egy gáz-riasztó pisz­tollyal meg­je­lent a háló­szo­bá­ban  és mobil­te­le­fon­já­val az ott zajló aktus­ról készí­tett is egy vide­ót, ame­lyen a sér­tett egy­ér­tel­mű­en azo­no­sít­ha­tó volt. Ezután a férfi - magát a nő fér­jé­nek kiad­va - a rej­tek­he­lyé­ről elő­top­pant és úgy tett, mint­ha házas­ság­tö­ré­sen kapta volna a párost. Az elkö­ve­tő a pisz­tolyt a sér­tett­re fogta és köve­tel­te, hogy a meg­csa­lá­sa miatt fizes­sen 200 ezer forint bánat­pénzt. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra ekkor 60 ezer forin­tot átadott.

Más­nap a férfi tele­fo­non és sms-ekben továb­bi kész­pénzt köve­telt a sér­tet­től, kilá­tás­ba helyez­ve a komp­ro­mit­tá­ló fel­vé­te­lek inter­ne­ten való köz­zé­té­te­lét. A sér­tett a köve­te­lé­se­it azon­ban nem tel­je­sí­tet­te, hanem fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

Az ügyész­ség a párost fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, emel­lett a fér­fi­nak foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Mind­ket­te­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za az ügyész­ség azzal, hogy a férfi ese­té­ben a koráb­bi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.