Főoldal » Archív » Megrongálta a busz ablakát - gyorsított eljárásban állítja bíróság elé az ügyészség - VIDEÓVAL

A 28 éves férfi tár­sa­i­val uta­zott az egyik buda­pes­ti autó­bu­szon, ami­kor ok nél­kül magá­hoz vette a kizá­ró­lag vész­hely­zet­ben hasz­nál­ha­tó ablak­tö­rő kala­pá­csot, és azzal beütöt­te a busz egyik ablakát. 

Az örmény állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2017. októ­ber 13-án a XX. kerü­let, Nagy­sán­dor József utcá­ban köz­le­ke­dő 151-es számú autó­bu­szon min­den ok nél­kül magá­hoz vette a kizá­ró­lag vész­hely­zet ese­tén hasz­nál­ha­tó ablak­tö­rő kala­pá­csot, és azzal az autó­busz bal hátsó, 90x145 cen­ti­mé­te­res biz­ton­sá­gi ablak­üve­gét leg­alább kettő alka­lom­mal meg­ütöt­te. Az autó­busz abla­ka az üté­sek követ­kez­té­ben pók­há­lós min­tá­za­tú­ra törött, és hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált.

A garáz­da cse­lek­mény után az elkö­ve­tő a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban – miköz­ben az arcát takar­ni pró­bál­ta – tár­sa­i­val együtt leszállt a buszról.

A vád­lott a ron­gá­lás­sal csak­nem 300.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tőt a mai napon – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – állít­ja bíró­ság elé garáz­da­ság, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­gé­nek vádjával.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.