Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megrongálta a mentőkocsit, eredményes vádemelés gyorsított eljárásban

A vád­lott egy síbot­tal ron­gál­ta meg a men­tő­ko­csit, ami­ért az neki­ment a hul­la­dék­kal teli baba­ko­csi­já­nak. A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki vele szemben.

A vád sze­rint a 26 éves férfi 2018. júli­us 8-án, dél körül a XIV. kerü­let, Toron­tál utcá­ban élet­tár­sá­val a lom­ta­la­ní­tás során kihe­lye­zett hul­la­dé­kot gyűj­töt­te össze egy üres baba­ko­csi­ba. Ami­kor a vád­lott kilé­pett az úttest­re, köz­vet­le­nül mel­let­te, lassú sebes­ség­gel elha­ladt egy men­tő­au­tó, amely­nek félre kel­lett húzód­nia, így neki­ment a hul­la­dé­kot tar­tal­ma­zó babakocsinak.

A vád­lott emi­att elkezd­te szi­dal­maz­ni a men­tő­ko­csi veze­tő­jét, és a kezé­ben levő más­fél méter hosszú, fém síbot­tal ráütött a mentő hátsó abla­ká­ra, amely betört. A BRFK XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai per­ce­ken belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a férfit.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lott ellen garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­ként indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, az ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést a ter­helt­tel szemben.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva, a vád­dal egye­ző jogi minő­sí­tés sze­rint a fér­fi­val szem­ben – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – 180 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki.

A bün­te­tő­vég­zést az ügyész­ség tudo­má­sul vette.