Főoldal » Archív » Megrongálta a rendőrautót a dühöngő fiú Esztergomban

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 16 éves fia­tal­lal szem­ben, aki itta­san több­ször a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ra ütött.

Csend­há­bo­rí­tás miatt lakos­sá­gi beje­len­tés érke­zett az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ezért a jár­őrök szol­gá­la­ti gép­ko­csi­val 2017. júli­us 24-én, az éjje­li órák­ban ahhoz az esz­ter­go­mi ház­hoz érkez­tek, ahol a fia­tal­ko­rú a csa­lád­já­val lakott.

A rend­őrö­ket látva az egyik férfi közöl­te a csa­lád­tag­ja­i­val, hogy kimegy, illet­ve kije­len­tet­te, hogy rajta kívül más a házat ne hagy­ja el. Az ittas álla­pot­ban lévő fiú ennek elle­né­re kisza­ladt, a jár­őrök felé han­go­san kia­bált, velük szit­ko­zó­dott. Bár a roko­na pró­bál­ta őt vissza­tar­ta­ni, a fia­tal­ko­rú mégis a gép­ko­csi­hoz lépett, majd annak bal hátsó abla­kát a könyö­ké­vel, nagy erő­vel meg­ütöt­te. Az idő­köz­ben a ház­ból kilé­pő másik rokon is pró­bál­ta a vád­lot­tat vissza­kül­de­ni, ami nem veze­tett ered­mény­re. Az intéz­ke­dést köve­tő­en a rend­őrök elin­dul­tak. Ekkor a fia­tal­ko­rú a hala­dó gép­ko­csi után futott, és annak hátsó részé­re két­szer ráütött.

A ron­gá­lás követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­te­ré­nek ajta­ja behor­padt, vala­mint a hátsó lám­pa­test kon­zol­jai eltör­tek, így az autó­ban 117.986 forint kár keletkezett.

A beis­me­rő val­lo­mást tett vád­lot­tal szem­ben a járá­si ügyész­ség köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.