Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Megrongálta az általa épített házat – fotóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben minő­sí­tett ron­gá­lás miatt, mivel az álta­la – vál­lal­ko­zó­ként – épí­tett lakó­há­zat utóbb meg­ron­gál­ta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 47 éves férfi 2021-ben a cége ügy­ve­ze­tő­je­ként 28 mil­lió forint vál­lal­ko­zói díj elle­né­ben egy lakó­ház fűtés­kész szin­tig tör­té­nő meg­épí­té­sét vál­lal­ta 2022 már­ci­u­sá­ig. A vál­lal­ko­zói díj­ból 2022 ápri­li­sá­ig 26 mil­lió forin­tot fizet­tek ki annak elle­né­re, hogy szá­mos mun­ka­fo­lya­mat a határ­idő­re nem, vagy hibá­san került elvég­zés­re, emi­att a felek 2022 júli­u­si határ­idő tűzé­sé­vel újabb tel­je­sí­té­si határ­idő­ben álla­pod­tak meg.

Tekint­ve, hogy a fel­ada­to­kat a vál­lal­ko­zó tovább­ra sem végez­te el hiány­ta­la­nul, 2022 szep­tem­be­ré­ben az építés-vállalkozási szer­ző­dést a sér­tett fel­mond­ta, ugyan­ak­kor a vál­lal­ko­zó a mun­ká­la­tok hiány­ta­lan elvég­zé­sé­re hivat­ko­zás­sal tovább­ra is köve­tel­te a fenn­ma­ra­dó 2 mil­lió forin­tot.

Tekint­ve, hogy a sér­tett nem fize­tett, a vád­lott 2022 szep­tem­be­ré­ben meg­je­lent az ingat­lan­nál, és a már beépí­tett és kifi­ze­tett víz­ve­ze­té­ket elvág­ta, a szenny­víz­csa­tor­nát kifúr­ta, a szenny­víz veze­té­ket pur hab­bal befúj­ta, két hét­tel később a víz­be­kö­tést szét­szed­te, majd kiszed­te a föld­ből és elvág­ta a víz­ve­ze­té­ket.

Mikor a sér­tett a ron­gá­lá­so­kat köve­tő­en az ere­de­ti álla­po­tot hely­re kíván­ta állít­tat­ni, a hely­szín­re érke­ző vád­lott ezt meg­aka­dá­lyoz­ta, majd lekap­csol­ta az ára­mot és alkal­ma­zott­já­val átvá­gat­ta az elekt­ro­mos veze­té­ke­ket.

A vád­lott össze­sen 646.455 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek.

Az ügyész­ség a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. A bün­te­té­si tétel három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zást a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügy­ben.

A fotón a meg­ron­gált veze­ték lát­ha­tó. 

A megrongált vízvezeték